СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“

За ученици в ПЪРВИ клас

1. Подаване на Заявление за прием. Заявлението може да бъде придружено от следните документи:

 • Копие на грамоти, награди, сертификати, снимки от участия в различни инициативи и др. (при наличие на такива).

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща- разговор. (не по-рано от два работни дни след подаването на Заявлението за прием)

3. Среща-разговор с педагогически съветник и представител на училището.

4. Провеждане на писмен тест за грамотност + психологически тест с децата. (Провежда се в деня на срещата-разговор)

5. Първо класиране: 01.06.2023 г. Родителят получава на електронната си поща резултатите от класирането.

6. В случай, че детето е прието като ученик в ЧОУ „Мария Монтесори“, следва:

 • Подаване на следните документи:
 • Копие на Акт за раждане;
 • Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група.
 • Здравно-профилактична карта.
 • Подписване на Декларация против агресия от родител.
 • Подписване на Договор за обучение.
 • Подписване на Декларация-заявление за интересите на ученика.
 • Плащане на учебна такса.

7. Записване на ученик до 15.09.2023 г.

За ученици от II до VII клас

1. Подаване на Заявление за прием. Заявлението задължително бива придружено от следните документи:

 • Копие на ученическа книжка/ удостоверение;
 • Характеристика от предходното училище (последната, с която разполагат родителите);
 • Копие на грамоти, награди, сертификати, снимки от участия в различни инициативи и др. (при наличие на такива).

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща-разговор. (не по-рано от два работни дни след подаването на Заявлението за прием)

3. Среща-разговор с педагогически съветник и представител на училището. (На тази среща се разглеждат копията на ученическата книжка, характеристики от училище, копие на грамоти, награди, сертификати и други приложени документи, ако има такива)

4. Провеждане на писмен тест за грамотност + психологически тест с децата. (Провежда се в деня на срещата-разговор)

5. Уведомяване на родителя по електронна поща за взетото решение на училището. (Не по-рано от 5 работни дни след срещата-разговор и след провеждане на Педагогически съвет, където се обсъждат кандидатурите)

6. В случай, че детето е прието, като ученик в ЧОУ „Мария Монтесори“, следва:
 • Подписване на Декларация от родителя за агресията в училище;
 • Служебната бележка се предоставя от родителя на директора на училището, от което се премества ученикът;
 • До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя удостоверение за преместване и копие на учебния план, ако е необходимо.
 • До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят представя получените документи за записване в приемащото училище.
 • Директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът за неговото записване.
 • Подписване на договор за обучение и заплащане на таксата.
 • До три работни дни след преместването на ученика родителят предоставя Медицинска бележка за направени имунизации.