СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“

За ученици в ПЪРВИ клас

1. Подаване на Заявление за прием. Заявлението може да бъде придружено от следните документи:

 • Копие на грамоти, награди, сертификати, снимки от участия в различни инициативи и др. (при наличие на такива).

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща- разговор. (не по-рано от два работни дни след подаването на Заявлението за прием)

3. Среща-разговор с педагогически съветник и представител на училището.

4. Провеждане на писмен тест за грамотност + психологически тест с децата. (Провежда се в деня на срещата-разговор)

5. Първо класиране: 03.06.2022 г. Родителят получава на електронната си поща резултатите от класирането.

6. В случай, че детето е прието като ученик в ЧОУ „Мария Монтесори“, следва:

 • Подаване на следните документи:
 • Копие на Акт за раждане;
 • Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група.
 • Здравно-профилактична карта.
 • Подписване на Декларация против агресия от родител.
 • Подписване на Договор за обучение.
 • Подписване на Декларация-заявление за интересите на ученика.
 • Плащане на учебна такса.

7. Записване на ученик до 10.06.2022

За ученици от II до VII клас

1. Подаване на Заявление за прием. Заявлението задължително бива придружено от следните документи:

 • Копие на ученическа книжка;
 • Попълнен въпросник, предварително предоставен от ЧОУ „М. Монтесори“, чиито отговори ще се обсъждат на срещата-разговор;
 • Характеристика от предходното училище (последната, с която разполагат родителите);
 • Копие на грамоти, награди, сертификати, снимки от участия в различни инициативи и др. (при наличие на такива).

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща-разговор. (не по-рано от два работни дни след подаването на Заявлението за прием)

3. Среща-разговор с педагогически съветник и представител на училището. (На тази среща се обсъждат отговорите във въпросника, разглеждат се копията на ученическата книжка, характеристики от училище, копие на грамоти, награди, сертификати и други приложени документи, ако има такива)

4. Провеждане на писмен тест за грамотност + психологически тест с децата. (Провежда се в деня на срещата-разговор)

5. Уведомяване на родителя по електронна поща за взетото решение на училището. (Не по-рано от 5 работни дни след срещата-разговор и след провеждане на Педагогически съвет, където се обсъждат кандидатурите)

6. В случай, че детето е прието, като ученик в ЧОУ „Мария Монтесори“, следва:
 • Подписване на Декларация от родителя за агресията в училище;
 • Издаване на служебна бележка от директора на ЧОУ „Мария Монтесори“ до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика;
 • Служебната бележка се предоставя от родителя на директора на училището, от което се премества ученикът;
 • До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя удостоверение за преместване и копие на учебния план, ако е необходимо.
 • До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят представя получените документи за записване в приемащото училище.
 • Директорът на ЧОУ „Мария Монтесори“ до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика. Родителят подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище, ако има такива.
 • Директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът за неговото записване.
 • Подписване на договор за обучение и заплащане на таксата.
 • До три работни дни след преместването на ученика родителят предоставя Медицинска бележка за направени имунизации, Декларация-заявление за интересите на ученика.