Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

Проект "Израстваме заедно чрез социално-емоционално изучаване" 

2021-1-BG-01-KA122-SCH-000030639

се финансира по програма Eразъм + ключова дейност 122 . Проектът се реализира в рамките на 12 месеца  в периода  септември 2021 - септември 2022г.   

Основната цел на проекта е обучение на учителите в посока повишаване на техните социално-емоционалните компетентности и

увереност да преподават на учениците в класната си стая социално-емоционално изучаване, което респективно
ще доведе до това те да: - подобрят психо-емоционалния климат в своята класна стая, след като въведат обучение
по социално-емоционално изучаване; - чрез формиране на практически умения да подготвят децата за живота им
на възрастни; - знаят как да поставят детето в центъра на образователния процес; - популяризират
необходимостта от въвеждане на социално-емоционално изучаване в България на национално равнище чрез
представяне на опита на училището пред всички заинтересовани страни; - спомогнат за повишаване на
академичното представяне на учениците; - спомогнат за подобряване на психо-емоционалния климат в
педагогическия екип на училището; - спомогнат за повишаване удовлетвореността на родителите, респективно
позитивния имидж на училището.