Четвъртък, 26 Май 2022 11:28

Концепция Избрана

Написана от
(0 гласа)

Одобрената иновация  през 2021 година в ЧОУ "Мария Монтесори" включва няколко иновативни теми в "Занимания по интереси".

Име: Криле за талантите

Училищната ни общност се обединява около идеята, че училището може да бъде подходяща среда не само за усвояване на знание, но и за общуване и развиване на талантите и заложбите на децата.  За да може едно дете да израсне не само като успешен професионалист, но и като пълноценна личност, още от най-ранна възраст е добре да усвоява различни компетентности. Това ще му помогне да е адаптивен възрастен, а също и да открие силните си страни (таланти) и да работи за тяхното развитие. Срещата на детето с професионалисти-преподаватели от различни области на науката, културата и изкуството е най-добрата инвестиция в личностното му развитие; възпитава у него естетически вкус, усет за академизъм и самочувствието на успяващ човек.

Екипът на училището ще работи за постигане на устойчив нов модел на училище - не само образователна, но и социална и културна среда. Родители и учители носят споделена отговорност  - за усвояването на учебния материал, но и за развитието на потенциала и талантите на децата и  повишаване на липсващите СЕК.

Цели:

1.            Привличане на широк спектър от преподавателски кадри, доказани имена в местната общност и в национален аспект в различни професионални сфери - културно наследство и традиции, спорт, изкуства;

2.            Създаване на подходящи интерактивни образователни територии (кабинети, зали, активни пространства), които да превърнат обучението от едностранен в двустранен процес с активното участие на децата;

3. Развитие на талантите и заложбите на учениците чрез въвеждане на иновативни занимания по интереси за НЕ и творчески работилници за ПЕ и повишаване образователните им  резултати;

4. Фокус върху проектно-ориентирано обучение /ПОО/.

5. Повишаване на СЕК.

Мотиви:

Заложбите и талантите у детето са природна даденост, но отговорност на възрастните хора и училището като институция е да ги открие, култивира и развие. За целта въвеждането на иновативни занимания по интереси (плуване, вокална педагогика, театър, ментална аритметика и традиции) още в НЕ и възможността на децата за активно общуване с преподаватели - професионалисти в различни сфери би дало възможност за осъзнат и подкрепен избор на деца и родели, за навременна диагностика на потенциала и създаване на подходяща среда за неговото развитие.

За ПЕ училището ще предложи четири вида творчески работилници на своите ученици, които ще могат да избират, съобразно интересите си (работилници по творческо писане - на български и английски език и театрална работилница и работилница по приложна математика). Идеята е да се увеличи от една страна възможността за разширяване на периметъра на познанието в неформална среда (новосъздадени за целта образователни територии) и от друга, да се даде възможност на учениците да осъзнават и намират практическо приложение на натрупаните знания.

Всички иновации са обвързани и репрезентират основополагащи елементи от Монтесори педагогиката и принципа в обучителния процес да се следва детето.

В НЕ петте вида иновативни занимания по интереси хармонизират с петте зони на Монтесори: Практически живот (традициите/ уменията предадени през поколенията); Сензорна зона (плуване и поставянето на детето в нетипична водна среда); Математика (ментална аритметика);Език (театър и текст/артикулация/език на тялото); Космос (музика/изкуство)

ПЕ следва заложеното като иновация в НЕ. Творческите работилници осигуряват индивидуален подход към децата, възможност за самопознание, взаимно уважение, работа в екип, холистично образование - чрез полипредметните връзки, благоприятна среда и адаптирани деца.

Иновативните елементи и в двата етапа преследват една и съща цел - да се развиват  - неговите конкретни заложби и таланти.

А. ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО:

1.Въвеждане на пет иновативни теми/категории в заниманията по интереси за класовете (1-4) от НЕ, дава шанс на децата до завършването на етапа, да са имали възможност да се докоснат до различни стимули за личностното развитие (спорт, музика, театър, традиции, ментална математика)  и да са открили своя талант или да са развили своите заложби. 

2. Творческите работилници за учениците от ПЕ, които вече са открили своите таланти в НЕ ще бъдат предложени като ФУЧ и ще дадат възможност за създаване на иновативна среда за практическо приложение на усвоените знания по основните учебни предмети, но и развитие на потенциала на децата.

Б: ОРГАНИЗИРАНЕ ПО НОВ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАН НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА:

1.Въвеждаща седмица за първокласниците - облекчава прехода им от детската градина към училище, спомага адаптацията. Изготвя се т.нар. Дневник на детето bit.ly/368deAH за двугодишен период от време, където се описват специфични детайли от учебното поведение и познавателния стил чрез наблюдение от преподавателите, за да се конструира конкретен индивидуален подход към всяко дете.

2.Презентационна кампания "Училището - информиран избор". Планираме специалистите, които ще водят съответните иновативни занимания по интереси и творчески работилници, да представят културно-образователния си продукт пред деца и родители.

3. Представяне на резултатите чрез провеждане на различни прояви (музикални продукции, концерти, спортни състезания, театрални представления) за деца, учители и родители. Тава ще допринесе до  повишаване на  социално-емоционалните компетенции (СЕК) и постигане на оптимален емоционален климат, което ще повиши мотивацията за учене, стремежа към високи резултати и личностно израстване.

В: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

Трифазна образователна траектория:

- Мотивиращ етап - диагностика

- Ориентировъчен етап  обучение в иновативни категории

- Изпълнителски етап - прилагане на практика на усвоени знания и умения (творческо писане, участие в литературни и художествени конкурси, създаване на вокална група, придобиване на спортна и двигателна култура).

Г: РАЗРАБОТВАНЕ ПО НОВ НАЧИН НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ.

В рамките на общата тема на иновацията "Криле за таланти":

I. Въвеждане на  5 иновативни групи/теми на ротационен принцип в занимания по интереси  в НЕ

1.            „ Научи се да плуваш с Монтесори“ – физическа активност, адаптация към водна среда, самодисциплина - за всички класове от НЕ по 2 часа седмично

2.            „Забавна ментална аритметика “ – логическо мислене, развитие на интелектуалните способности, концентрация - за първи клас по 2 часа седмично.

3.            „Наследство и традиции “ – национално, гражданско самосъзнание, традиции, бит, култура - за трети клас по 2 часа седмично.

4.            „ Вълшебството на музиката“ – изграждането на музикално изпълнителски,

музикално аналитични, познавателни, социални и други компетентности - за четвърти клас по 2 часа седмично.

5.            „ Стъпка на сцената“ – за втори клас - базисен комплекс от знания, поведенчески умения, изграждане на самоувереност и самочувствие, комуникативност

Проектът ще се счита за успешен при:

-  Увеличаване на броя на деца, успели да открият и развият способности и таланти; повишен брой на творчески изяви; участия и награди от творчески форуми; повишени образователни постижения на учениците; повишен авторитет на училището вследствие на иновацията; по-висок прием спрямо предходни години; повишена удовлетвореност, мотивация за учене и усещане за смисъл; повишен брой на експерти, привлечени към мисията и философията на училището.

Прочетена 2986 пъти Последно променена в Четвъртък, 26 Май 2022 11:51
ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/