ЧОУ „Мария Монтесори“, гр. Добрич обявява начало на процедура за кандидатстване за участие в мобилности на училищен персонал в рамките на одобрен проект по КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование", Програма „Еразъм+ „Montessori Opportunities for Real-life Education“ (2019-1-BG01-KA101-062112).

Целите, които сме си поставили с този проект са да разрешим някои от наболелите проблеми, посочени в Националната стратегия за развитие на средното образование в Република България на Министерството на образованието и науката, като:

  • Осигуряване на свързано с реалния живот образование на детето - център и главна ценност на обществото, чрез провокиране на критическото и творческо мислене, свобода в проявяване на индивидуалния интелект и самостоятелността, най-вече инициативността и творческото отношение към живота и света, формиране на практически умения;
  • Намиране на баланс между традиционните достойнства на българското образование и модерен подход, методология, средства, форми и нова образователна среда, така че ученикът да може да се превърне в център на образователния процес, а не учителят или учебният план;
  • Диференциране на грижата за децата спрямо техните различни потребности, което методът на д-р Мария Монтесори осигурява в пълнота.

Конкурентната среда и намаляване броя на учениците, които са в резултат на нарастващата глобализация, налага образователните институции да се справят с все по-големи предизвикателства пред тях, което означава че учители и ученици трябва да бъдат успешни не само на национално, но и на международно ниво. Като част от Европейския съюз ние имаме възможности за комуникация с други култури и това е предпоставка за придобиване на междукултурна компетентност. Това е осъществимо чрез мобилности за обучения и обмяна на опит с образователни институции от други държави, чиито образователни системи имат успешно разработени и действащи практики.

За да имаме успешни ученици, на първо място ни е необходим високо квалифициран човешки ресурс в лицето на учителите, които да бъдат желан пример за подражание и които имат желание да се променят и адаптират към новостите.

За да отговори адекватно на промените, ЧОУ "Мария Монтесори" има необходимост да повиши качеството на предлаганата от него услуга като повиши квалификацията на учителския персонал що се отнася до нови за България методи на преподаване като Монтесори, меки умения, компетенции по управлението на класната стая, поставяне на учениците в центъра на обучението, развиване у учениците критичното мислене, уменията за решаване на проблеми, самочувствието и мотивацията.

Образователните цели, които сме си поставили предполагат широко използване на метода Монтесори, който от своя страна доказано гарантира висока мотивация за учене, а от там и ефективност на образователния процес, изразена във високи постижения и висока конкурентоспособност на учениците.

 

Целева група: учители, административен персонал и ръководство.

 

Кандидатстването ще се осъществи чрез попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ, в което се обосновава мотивацията на кандидата да участва в образователни мобилности.

Селекцията на кандидатите ще се извърши от независима комисия по следните критерии:

  1. Ниво на владеене на английски език – мин. В1 - 50 т.
  2. Способност за ориентация в международна среда (предоставяне на информация за предишни пътувания в чужбина) – 20т.
  3. Участие в проектни дейности и инициативи, организирани от училището; семинари и обучения за придобиване на допълнителни знания и умения – 30т.

Краен срок за подаване на заявления: 11.08.2019г. Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени до седмица след обявения краен срок на сайта на училището.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в една от следните дейности:

The Montessori Method of Teaching Applied
Слима, Малта
17-23 November 2019
http://www.erasmusnet.org/the-montessori-method-of-teaching-a

Този курс набляга на значението на метода на Монтесори, обсъждайки всички негови характеристики; да проучи и открие ползите, които методът Монтесори може да насърчи; да помогне на участниците да разберат всички различни начини, по които методът Монтесори може да се прилага в ежедневното учене; да предостави лесни и достъпни инструменти за прилагане на метода Монтесори, за да могат училищата да революционизират настоящата си стратегия на преподаване; да се създаде междукултурен обмен и разбиране с местните колеги за ползите, които методът Монтесори може да даде и начините, по които може да се приложи най-добре.

Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning!
3-8 февруари 2020
Флоренция, Италия
https://www.teacheracademy.eu/course/student-centered-active-learning/

Чрез интерактивни дейности участниците ще се научат как да насърчават учебна среда, ориентирана към учениците. Доказано е, че методите, ориентирани към учениците, превъзхождат традиционния подход към образованието, насочен към учителите. Методите, ориентирани към учениците, поддържат и самостоятелността и кооперативността на учениците. Те също така улесняват краткосрочната и дългосрочната памет, критичното мислене, уменията за решаване на проблеми, самочувствието и мотивацията.

Creativity in the Classroom
8-12 юни 2020
Гранада, Испания
http://www.erasmusnet.org/creativity-in-the-classroom

Този курс има за цел да повиши осведомеността за значението на творчеството в образованието; да проучи и открие ползите от използването на креативни методи в образованието, където те са били приложени; да помогне на участниците да познаят всички методологии за насърчаване на креативността в образованието; да предоставят инструменти за прилагане на методите на творчеството в учебната програма; да създаде междукултурен обмен и разбиране с техните чуждестранни колеги.

Job shadowing
Тази дейност има за цел да даде практическа насоченост от първоизточник с дългогодишен опит в Монтесори педагогиката. Предаване на практическа опитност в две направления – управление на училището и управление на класната стая. Имаме разговори с Монтесори училище в Ирландия относно посещение през октомври, тъй като имаме намерение да продължим добрата практика да участваме в следващия световен Монтесори конгрес, който ще е в Дъблин през октомври 2019.

Знания, умения и компетентност, които да бъдат придобити от ръководния персонал по време на наблюдението на работата:
– Запознаване се с принципи на развитие и планиране у приемащата институция;
– Наблюдаване на практическата работа на уроците в началното училище;
– Наблюдаване на начина на управление на основно Монтесори училище;

Знания, умения и компетентност, които трябва да бъдат придобити от преподавателския състав по време на работа:
– Запознаване се с учебната програма в училището;
– Запознаване се с начини за оценяване на учениците в началното училище;
– Наблюдаване на това как учителите прилагат метода на д-р Мария Монтесори в управлението на класната стая;
– Наблюдаване на това как учителите успяват да поставят ученика в центъра на обучението;
– Запознаване се с начините на организация на един ден в училище по методиката на Мария Монтесори.