Вторник, 22 Ноември 2022 12:53

Класиране на ученици за безплатно обучение 2022/2023

Написана от
(0 гласа)

Класирането е направено според следната

ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ БЕЗПЛАТНО В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“ на основание от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование от 5.10.2017 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази процедура урежда условията и реда за определяне на учениците в ЧОУ „Мария Монтесори“, които ще се обучават безплатно.

Чл. 2 ЧОУ „Мария Монтесори“ като училище, включено в системата на държавното финансиране, трябва да осигури възможност за безплатно обучение на не по-малко от 20 % от приетите за съответната учебна година деца и ученици.

Чл. 3 Броят на учениците, приемани по реда на чл. 121 ал. 1 се определя преди началото на всяка учебна година за подготвителна група и първия клас от всяка от степените на образование и не може да бъде по- малък от 20 % от общия брой на приетите деца в ЧОУ „ Мария Монтесори“

Чл. 4 Всеки ученик, който се класира за безплатно обучение ще се ползва от тази привилегия за цялата учебна година.

 

Чл. 5 В класирането няма да имат право да участват ученици, на които през изминалата учебна година им е правена писмена забележка от директора за нарушение на правилата на училището. В случай, че ученикът е получил забележка от директора за грубо нарушение на правилата на училището през първия срок, то той/тя губи правото на безплатно обучение през втория срок.

Чл. 6 Класирането ще се извършва прозрачно и в комисия, назначена със заповед на Директора на ЧОУ „Мария Монтесори“.

 

Чл. 7 Комисията предава писмен протокол по образец /Приложение1/ с обобщени резултати от селекцията до Директора за одобрение.

Чл. 8 Резултатите от класирането се публикуват в уеб страницата на училището.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 9 Критерии за ученици от Прогимназиален етап, които ще се обучават безплатно в ЧОУ „Мария Монтесори“:

Чл. 9.1 С най-голяма тежест е критерия за успех – 60%. Той се определя на базата на класация на всички ученици с успех над 5.50 в училището.

Чл. 9.2 Награди, отличия от областни и национални олимпиади и състезания получени от ученика, включително от спортни изяви и изяви в изкуства и творчество – 15 %

Чл. 9.3 Поведение в класната стая, брой отсъствия, спазване правилата на училището15%

Чл. 9.4 Брой изяви на ученика, в които пряко представя успешно училището – 10%

Чл. 10 Критерии за ученици от Начален етап (II – IV клас), които ще се обучават безплатно в ЧОУ „Мария Монтесори“:

Чл. 10.1 Критерий за успех – 25%.

Чл. 10.2 Награди, отличия от областни и национални олимпиади и състезания получени от ученика, включително от спортни изяви и изяви в изкуства и творчество – 25 %

Чл. 10.3 Поведение в класната стая, брой отсъствия, спазване правилата на училището25%

Чл. 10.4 Брой изяви на ученика, в които пряко представя успешно училището – 25%

Чл. 11 Критерии за ученици от Начален етап (I клас).

Чл. 11.1 Оценка от протокол за прием, издаден от Приемната комисия в училището, която трябва да бъде минимум 80 точки, както и да има заявено желание от родителите за безплатно обучение.

Чл. 12 Критерии за ученици от Подготвителна група.

Чл. 12.1 Брат/сестра, обучаващ/а се в ЧОУ „Мария Монтесори“ към момента на подаване на заявлението.

Чл. 12.2 Ранно записване (прилага се документ за платена такса).

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

Чл. 11 Процедурата по класиране на минимума от 20 % от учениците, които ще се обучават безплатно в ЧОУ „Мария Монтесори“ ще се провежда еднократно, като окончателното класиране ще е с краен срок 15 ноември 2022 година.

Прочетена 914 пъти Последно променена в Вторник, 22 Ноември 2022 13:14
ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/