About the moment

За нас

Частно основно училище „Мария Монтесори“ е първото частно училище в гр. Добрич, което подготвя деца и ученици по станалата известна и привлекателна за родителите методиката на великата педагожка и лекар Мария Монтесори. Училището е създадено като образователна алтернатива, даваща възможност за осъществяване на ключови национални и европейски приоритети в образованието.

В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас. Учениците се подготвят в контекста на традиционни и съвременни методи на образование като предпоставка за придобиване на знания и умения, които ги подготвят да станат пълноценни граждани на България и света. Стремим се да отговорим на нуждите на глобализиращия се свят, предоставяйки на своите ученици отлична подготовка по задължителните учебни предмети, както и чрез силни междупредметни връзки, които да затвърдят логиката на изучавания материал.

Висококвалифицираният педагогически екип се стреми да осигури качествено образование на детето чрез провокиране на критическото и творческо мислене. Търсим и намираме баланс между традиционните достойнства на българското образование и модерен подход, методология, средства, форми и нова образователна среда.

 

 

Мисия

ЧОУ „Мария Монтесори“, Добрич приема за своя мисия да обучава деца на възраст от 5 до 14  години, като ги подготвя да встъпят в обществото ни като независими и самостоятелни личности, обичащи и търсещи знанието, критични мислители, лидери и творци. В основата на нашите педагогически методи стоят принципите и философията на метода на д-р Мария Монтесори.   


Визия

В ЧОУ „Мария Монтесори“ е създадена среда, която стимулира децата да  развият своя интелектуален и творчески потенциал и ги възпитава в любов към знанието, хората, природата и обществото. Ние вярваме, че методът на д-р Мария Монтесори е най-добрият образователен модел за постигане на нашите учебни цели и работим за добре подготвена, спокойна и насърчаваща детето учебна среда. Екипът, осигуряващ и ръководещ образователния процес е висококвалифициран, мотивиран да учи и прилага знанията си с любов, отдаденост и партньорство с колеги, деца и родители.


Основни ценности

Нашите ръководни ценности са в основата на нашата ежедневна работа с деца, родители и учители и са в основата на нашата мисия и визия.

Всички членове на екипа на ЧОУ „Мария Монтесори“ приемаме следните ценности като източник и движеща сила на всяка наша дейност в училище:

Разбиране и приемане на индивидуалния потенциал и възможности на всяко дете

Всеки член на екипа, работещ пряко с децата има знанието и разбирането за потребностите на детето в процеса на неговото физическо, психическо и емоционално развитие;

Приемане на детето като неразделна част от неговото семейство, с което е необходимо да се изгради партньорство основано на доверие и съвместна подкрепа.

Работата с родителите е основно в посока овластяване на родителя като основен наблюдаващ, подкрепящ и осигуряващ необходимите условия за стимулиране развитието и образованието на детето;

Приемане на професионалното развитие и усъвършенстване като основна и неотменна лична отговорност на всеки член на екипа

…………………

Училището като общност

Всеки ученик, родител, учител, ръководител, член на управителен съвет и доброволец,  който се присъедини към семейството на ЧОУ „Мария Монтесори“  поема отговорност за себе си да допринася за успех и благополучието на училищната общност .

Интегритет

Нашата общност съществува, за да служи на децата, родителите и общността. Всеки член на нашата общност приема да си взаимодейства с другите членове на общността въз основа на непредубеденост, толерантност, добронамереност и търсене на решения.

"В моята визия за бъдещето вече не са хората, които се явяват на изпити и преминават от средното училище в университета, а тези които преминават от един етап на независимост към по-висш чрез собствената си активност и усилия на волята."

Д-р Мария Монтесори