Вторник, 01 Октомври 2019 04:43

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Написана от
(1 глас)

Юридическа характеристика

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

• Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
• Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО.
• За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение става при наличието на определени условия и не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците ”преместване от дневна форма в самостоятелната форма на обучение”.

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Осъществяване на процедурата

За преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение:

Първата стъпка, която трябва да се предприеме е да се заяви желание пред директора на училището за промяната формата на обучение. Това става чрез подаване на заявление до директора на училището от родителя /настойника/ на ученика или от самия ученик, когато той е навършил 16 години/, в което са посочени причините, поради които се иска преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение. Понякога естеството на посочената причина трябва да бъде подкрепено от съответния документ, който я удостоверява /например: здравословна причина следва да е подкрепена с медицински документ, издаден от компетентния за това орган/.

Директорът на училището след като се запознае със заявлението и прецени дали посочените в него причини съответстват на определените условия, решава дали ученикът следва да продължи обучението си в самостоятелната форма. Изключение прави случаят, когато се налага преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение на даровити ученици. Тогава решението се взема от педагогическия съвет на училището.

В случаите, когато директорът на училището прецени, че са налице условия за преминаване на ученика в самостоятелната форма на обучение, той издава заповед, с която определя преминаването от една форма на обучение в друга.

Смяната на формата на обучение се прави в началото на учебната година. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелната форма на обучение.

Ученици, започнали обучението си в дневна форма на обучение и преминат в самостоятелната форма на обучение продължават обучението си при спазване изискванията на чл.20 от закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план /ЗСООМУП/, а именно-да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище /чл.20, ал.1 ЗСООМУП/.

Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година .

Учениците, които се обучават в самостоятелната форма на обучение се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
Учениците са задължени да подават заявление до Директора, в което да заявят периодите за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебни предмети. Въз основа на подадените заявления се изготвя график за изпитите.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора на училището.
Учениците, които не са се явили или са получили оценка Слаб 2 на изпитите по график имат право да се явят на две поправителни сесии.
Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. Ученици, които се обучават в самостоятелната форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

Изпитите се провеждат в съответствие с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяване.

Прочетена 5684 пъти Последно променена в Вторник, 20 Октомври 2020 12:56
ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/
Още в тази категория: « Методика на Мария Монтесори