ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "МАРИЯ МОНТЕСОРИ"

... Където израстваме заедно!
ПРИЕМ

За всички, които търсят по-различно и по-спокойно място за обучение на своите деца, ето кои са възможните първи стъпки за кандидатстване и прием в Частно Основно Училище „Мария Монтесори“:

МЕТОДИКА

Интересът към системата на Монтесори преживява 2 кулминации през 20 век. Първата е през първата половина на 20 век и е свързана с дейността на Монтесори. Вторият пик на популярността на системата Монтесори започва в края на 50-те години и продължава и до днес.

ЕКИП

Хората, които осъществяват идеята да има едно различно училище в Добрич.

ДОКУМЕНТИ

Документи, които можете да свалите и разпечатате още вкъщи или в офиса, за да спестите време, енергия и емоции.

 • ПРИЕМ
 • МЕТОДИКА
 • ЕКИП
 • НОВИНИ
 • ДОКУМЕНТИ

 

Предложенията за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ се подават лично от заявителите или чрез упълномощен представител до 17:00 часа на 31.03.2021 г. в канцеларията на ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич, на адрес: гр. Добрич 9300:, ул. „България ” № 3.

Предложения, получени след срока, не се разглеждат.

 1. Относно доставката на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич:
 2. Продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ се предоставят на децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас вкл., посещаващи редовно учебни заведения, в ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич. Броят на учениците в начален етап в ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич е 24.
 3. Учебните години, за които ще се извършват доставките по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ е 3 учебни години.
 1. Максималният брой доставки за всяка учебна година:
 • По Схема „Училищен плод“ се извършват до 46 броя доставки за всяка учебна година .
 • По Схема „Училищно мляко“ - Млякото и млечните продукти се предоставят на учениците в рамките на учебната година, като броят на доставките е до 50 .
 1. Изисквания за качество на плодовете и зеленчуците по Схема „Училищен плод" и на млякото и млечните продукти по Схема „Училищно мляко":
 2. По Схема „Училищен плод“ се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а към чл. 9, ал. 1 от Наредбата, от които най-малко 1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.).

Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15.06.2011 г.) и на изискванията за безопасност съгласно Закона за храните и нормативните актове по прилагането му.  

Не се допуска разпределяне на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.  

Плодовете и зеленчуците трябва да се съхраняват и подготвят в обекти, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, и се доставят в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 852/2004" (ОВ, L 139 от 30 април 2004 г.), на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр. 104 от 2018 г.), наричана по-нататък „Наредба № 8 от 2018 г.".

 1. По Схема „Училищно мляко" се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата.

Млякото и млечните продукти трябва:  

- да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, L 139/55 от 30.04.2004 г.);  

- да отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2013 г. и бр. 39 от 2015 г.), и на чл. 15 от Наредба № 8 от 2018 г.

Всички продукти, разпределяни по Схема „Училищно мляко", трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз (ЕС) и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ, L 338, 13.11.2004 г.). Неиндивидуалните опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните. Продуктите, посочени в т. 1 и 2 от приложение № 3, се доставят в училищата в индивидуални опаковки за всеки ученик, независимо дали училищата разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните. Прясното пастьоризирано мляко се доставя в индивидуална опаковка, обезпечаваща сигурността, хигиената и консумацията от ученика, чрез контрол на количеството на течността.  

Доставяните млека и млечни продукти трябва:  

 • да са етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304/18 от 22.11.2011 г.);  
 • да носят идентификационна маркировка в съответствие с приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004;  
 • да са придружавани по време на доставката и транспортирането от документ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242/2 от 20.09.2011 г.).

Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител трябва да са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко.

Когато доставчик по Схема „Училищно мляко" е производител, той доставя по схемата само продукти, които са произведени от него.

III. Изисквания към заявителите:

 1. Всеки заявител трябва да разполага с минимум един обект за производство и/или за търговия (на едро) с храни, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните, от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Забележка:

В случай, че обекта за производство и/или търговия с храна не е собствен, срокът на договора за ползване на обекта под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на доставките по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – до 3 г.

 1. За Схема „Училищен плод“ всеки заявител трябва да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1  от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин.
 1. За Схема „Училищно мляко":

3.1. Всеки заявител трябва да разполага с минимум едно транспортно средство, разполагащо с устройства за поддържане на температурен режим, който осигурява поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „г" от Регламент (ЕО) № 852/2004.

Забележка:

В случай, че транспортното средство не е собствено, срокът на договора за ползването му под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на за изпълнение на доставките по Схема „Училищно мляко" – до 3 г.

            3.2. Всеки заявител следва да предостави:

- копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко";

- мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изисквания на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

3.3. Заявители - еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения по Схема „Училищно мляко", следва да представят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата.

3.4.  Заявители - производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 10, ал. 3 от Наредбата, следва да представят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата.

            Съгласно изискванията на чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ настоящото обявление да се публикува на интернет страница ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич (http://montessori-dobrich.eu/).

 • icon Какво ни отличава
 • icon Монтесори
 • icon Другите за нас

img2

Защо да изберете нас?

Разбира се, нашето училище не е за всички... Но е за всички, които търсят по-различно и по-спокойно място за обучение на своите деца, където те ще за в спокойна и много близка до домашната среда. Връщаме се към тези неща, които дават резултати. Ние не търсим нещо ново, още по-малко образование "про форма". Прилагаме работещи методи, които дават резултат, защото децата са си наши и няма да имат втори шанс за добро образование.

Защо при нас:

 • Обучение по "Монтесори"
 • Сътрудничество с родителите
 • Подходяща база
 • Мотивирани педагози
 • Близка до домашна среда

И какво още:

 • Малки групи
 • Индивидуален подход
 • Интерактивност
 • Развиване на таланти
 • Здравословно хранене

img2

Какво е и за кого е Монтесори

Системата на Монтесори успешно е прилагана най-вече при деца от 2,5 годишна възраст нагоре без значение на социално, етническо, емоционално, умствено и физическо ниво.

Училището на Монтесори се гради на убеждението, че интелекта не е постоянна величина, придобита по рождение, и че човешкият потенциал съвсем не е ограничен. Приема се, че всяко дете е завършен индивид по своему. Дори в най-ранната си възраст, децата заслужават пълното и искренно уважение, каквото заслужават и техните родители. Уважението ражда уважение, а също така създава и най-добрата среда за образованието.

Успехът в училище е пряко свързан с това до колко децата вярват в способностите си на независими личности.

Ако можеха да говорят, дори най-малките биха казали: „Помогни ми да се справя сам”

Системата при Монтесори позволява на децата да развият пълноценно ниво на независимост и самодисциплинираност, които стават модел за създаване на добри трудови навици и чувство за отговорност за цял живот. Децата се научават да се гордеят с добрите си постижения.

Училището Монтесори третира всяко дете като уникален индивид. Децата се учат със собствено темпо и по начини, които позволяват да разкрият и разгърнат собствения си талант и умения.

Научавайки правилните отговори, би могло да помогне на детето да завърши училище, но да усвои умението да се учи самостоятелно през целия си живот ще му бъде от помощ навсякъде. Монтесори учи децата да мислят а не просто да запомнят, възпроизвеждат и забравят.

1000+

-----

1000+

-----

1000+

-----

Отзиви от родители

на деца от нашето училищеБлагодарим за професионализма! "Въпреки" предизвикателствата на "НАЧАЛОТО"... и смелостта да го ОСЪЩЕСТВИТЕ, а може би.. точно заради тях.. ние повярвахме ..и ви се доверяваме! Успехите на Училището едва сега започват!...

quotes-image Теодора Драгнева

Като родител на ученик от училището, съм изключително впечатлен и доволен от начина на обучение, от професионализма, опита и човечността на учителите и ръководството! Виждайки детето си щастливо, съм сигурен, че съм направил правилният избор за неговото бъдеще!

quotes-image Атанас Хараламбиев

Препоръчвам без колебание училището. Много по-различно от останалите, то предлага атмосфера на спокойствие, разбирателство и уважение. Преподавателите освен професионалисти са и приятели на децата. Учебният материал се поднася по начин, който заинтригува и привлича вниманието на децата. Адмирации за така гладкото протичане на учебния процес в условията на дистанционно обучение!

quotes-image Майя Калчева

Препоръчвам това училище на всички които искат децата им да бъдат обучавани по метод интересен и иновативен ! Детето ни ходи с желание на училище,щастлива е и не е натоварена излишно. Наблягането на изявите на децата на различни публични места, както и на индивидуалните им таланти, също ни тласна към решението да запишем детето ни в училище "Мария Монтесори"! Благодарим ви за грижите!!!

quotes-image Светлана Кирилова

Препоръчвам училището с две ръце. Образованието е на ниво, преподавателите са добри, средата е повече от спокойна и предразполагаща. Искам да кажа едно огромно благодаря за търпението и разбирането Ви и за успешно проведеното дистанционно обучение. Дано да се срещнем отново в класните стаи на есен.

quotes-image Десислава Сарийска

Уникална атмосфера на сплотеност, разбирателство и уважение. Отлични преподаватели, впечатляващи с професионализъм и креативност. Прекрасна комуникация между ръководство, учители, ученици и родители, водеща до потребността всеки от нас да е част от живота на училището. Щастливи сме, че детето ни учи тук!

quotes-image Тодор Петров

Спокойна атмосфера, уникални преподаватели.Детето ми е 5 клас и посещава училището с удоволствие и желание.

quotes-image Ралица Енева

Горещо препоръчвам на всички деца и родители в Добрич, няма друго такова училище! Сърдечни благодарности на целия екип!

quotes-image Милена Николова

Препоръчвам това училище на всеки, който иска детето му да е спокойно, щастливо и обгрижено! Впечатлена съм от отношението, професионализма и вниманието към ученици и родители. Методите на обучение са иновативни и интересни за децата. Детето ми отива с желание на училище!

quotes-image Тоня Матева

Горещо препоръчвам това училище ,защото децата са много щастливи,спокойни,обгрижвани !Дори и най-притеснителните деца там ще се отпуснат и ще им е забавно!Благодарни сме за което!

quotes-image Павлета Костадинова

Въпроси и отговори

 • Легитимно ли е училището ви? +

  Частно основно училище "Мария Монтесори" е открито със заповед на Министъра на Образованието от 12.07.2018 г. и Удостоверение №222 на Министерството на Образованието от 13.07.2018 г.

 • Кой може да учи при вас? +

  Всяко дете, живеещо в Република България, от предучилищна възраст (5 г.) до 7 клас може да кандидатства и да бъде прието за обучение в ЧОУ "Мария Монтесори".

 • Какви са ви таксите? +

  Редовната годишна такса в Частно основно училище "Мария Монтесори" е 3800 лв.

  Има, обаче, различни обстоятелства, в които детето може да учи с от 25% до 100% отстъпка. За по-повече подробности, моля, свържете се с нас на телефон 058 655 635 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 • Може ли все пак някой да учи безплатно? +

  Да. ЧОУ "Мария Монтесори" предоставя на 20% от учениците си безплатно обучение. В начален и прогимназиален етап има различни критерии, по които комисия определя тези 20%. Решението на комисията важи за една учебна година.

 • Колко са големи класовете? +

  Всеки клас в Частно основно училище "Мария Монтесори" може да се състои от минимум 4 и максимум 12 ученика.

 • Може ли да се преместим през учебната година? +

  Да. Както във всяко друго училище, приемаме ученици целогодишно. Родител подава заявление. При условие, че в наша паралелка има свободно място, провеждаме общ разговор и писмен тест. В случай, че ученикът е приет при нас, издаваме на изпращащото училище служебна бележка, а те от своя страна издават удостоверение за преместване.

 • Могат ли учениците да се хранят при вас? +

  Да. Частно основно училище "Мария Монтесори" ползва услугите на ресторант "Албена", който се помещава в същата сграда. Начален етап ползват купони на стойност 2,80 лв., а прогимназиален етап ползват карти за отстъпка от 15% от цената на всички основни ястия.

 • 1