Юридическа характеристика

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

• Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
• Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО.
• За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

Публикувана в Blog