Юридическа характеристика

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

• Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
• Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО.
• За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение става при наличието на определени условия и не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците ”преместване от дневна форма в самостоятелната форма на обучение”.

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Осъществяване на процедурата

За преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение:

Първата стъпка, която трябва да се предприеме е да се заяви желание пред директора на училището за промяната формата на обучение. Това става чрез подаване на заявление до директора на училището от родителя /настойника/ на ученика или от самия ученик, когато той е навършил 16 години/, в което са посочени причините, поради които се иска преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение. Понякога естеството на посочената причина трябва да бъде подкрепено от съответния документ, който я удостоверява /например: здравословна причина следва да е подкрепена с медицински документ, издаден от компетентния за това орган/.

Директорът на училището след като се запознае със заявлението и прецени дали посочените в него причини съответстват на определените условия, решава дали ученикът следва да продължи обучението си в самостоятелната форма. Изключение прави случаят, когато се налага преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение на даровити ученици. Тогава решението се взема от педагогическия съвет на училището.

В случаите, когато директорът на училището прецени, че са налице условия за преминаване на ученика в самостоятелната форма на обучение, той издава заповед, с която определя преминаването от една форма на обучение в друга.

Смяната на формата на обучение се прави в началото на учебната година. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелната форма на обучение.

Ученици, започнали обучението си в дневна форма на обучение и преминат в самостоятелната форма на обучение продължават обучението си при спазване изискванията на чл.20 от закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план /ЗСООМУП/, а именно-да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище /чл.20, ал.1 ЗСООМУП/.

Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година .

Учениците, които се обучават в самостоятелната форма на обучение се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
Учениците са задължени да подават заявление до Директора, в което да заявят периодите за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебни предмети. Въз основа на подадените заявления се изготвя график за изпитите.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора на училището.
Учениците, които не са се явили или са получили оценка Слаб 2 на изпитите по график имат право да се явят на две поправителни сесии.
Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. Ученици, които се обучават в самостоятелната форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

Изпитите се провеждат в съответствие с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяване.

Въз основа на антроположките си и еволюционни изследвания, Мария Монтесори смята, че детето преминава през два ембрионални периода: първият, когато се заражда физическото му тяло и вторият, когато се формира психиката му. По време на този процес детето придобива човешки способности, разум и езикови навици и не трябва да му се пречи. Единственият му стремеж е да се развива. Монтесори открива механизъм, с помощта на който детето само формира себе си и тя нарича този механизъм „попиващ (абсорбиращ) ум”. Детето несъзнателно избира от обкръжаващата го среда това, което му помага да се развива. Така сред множеството звуци от обкръжението му, то безпогрешно избира и усвоява човешка реч, а дори и родния език на родителите си. Точно това са звуците, които детето възприема и възпроизвежда с първите си думи и след това в речта си. Същото става и с другите впечатления, които получава детето. То ги попива с цялото си съзнание и от една страна, тези впечатления формират детето, а от друга, създават обширното поле на свободна волеизява, което и определя човешката индивидуалност.

Попиващият ум е особеност на познавателния процес при детето, позволяваща му да се обучава чрез всяка дейност, при това без да е нужно съзнателното му напрягане. Мария Монтесори сравнява съзнанието на детето с гъба: потопена във вода, тя неизбежно я попива, без да полага усилия.

Откриването на абсорбиращия разум у детето дава възможност на Монтесори да направи революция в системата на възпитание и образование. Става ясно защо първият период на развитие на човека е толкова важен. Монтесори казва, че задачата на нейната педагогика е да окаже „помощ в живота на детето, в психическото му развитие, вместо да му се изброяват факти, мисли и думи, които то трябва да запамети”. Трябва да се създаде среда, в която детето, притежаващо огромна съзидателна енергия, да се развива според заложените от природата закони. „Това е нов път, ново направление в обучението: да помогнеш на разума в разнообразните му процеси на развитие, да поддържаш силата му и да укрепваш безбройните му възможности”.

През първите шест години от живота се формира съзнанието на човека с помощта на сетивата – зрение, слух, обоняние и осезание, тактилност и т.н. Монтесори определя най-благоприятните етапи в живота на детето за развиването на различните сетива. Тя нарича тези периоди сензитивни. Сензитивните периоди са периоди на повишен интерес на детето към определена дейност. Тогава много лесно се усвоява новата информация и формирането на навици. Детето само търси в обкръжаващата го среда това, което удовлетворява потребностите му. На човек никога не му се удава да овладее някакво знание толкова лесно, колкото през съответния сензитивен период.

Границите на тези периоди не са точно определени и при всяко дете те може да са по-дълги или по-кратки с няколко месеца.

1. От 0 до 6 години – период на развитие на речта.

През първата година от живота си детето усвоява артикулацията и интонационните особености на родния си език. По време на втората му година речникът му се обогатява, започва съединяването на отделни думи в прости фрази и се усвояват много граматически правила. По време на 2,5 – 3 годишна възраст детето започва да говори с по-дълги фрази, използва съединителни съюзи и местоимения. В тази възраст речта става средство за общуване и управление на поведението. Детето започва да се интересува от писане и четене.

2. От 0 до 5,5 години – период на сетивното развитие.

Когато даваме възможност на детето в първите месеци на живота си да развива и усъвършенства сетивата си, ние подпомагаме развитието на разума му. Според Мария Монтесори „чувственото възприятие е главната и едва ли не единствена основа на умствения живот.

3. От 1 до 4 години – период на усвояване на движения и действия.

Нормалното състояние на будното дете е движението. През първата си година то усвоява собственото си тяло, учи се да управлява отделните му части, да се върти, да сяда и да става. След това започва да усвоява действия с предмети и да усъвършенства движенията на ръцете. Около 4-тата година детето вече е в състояние да усвои практически всички видове движения, които извършва голям човек.

4. От 0 до 3-4 години – период на възприемане на реда.

Детето има нужда от външен порядък в обкръжаващата го среда, то поставя на място предмети, почти ритуално изпълнява различни действия и се придържа към дневния порядък.

5. От 1,5 до 2,5 години – период на възприемане на малките предмети.

Детето изпитва потребност интензивно да извършва леки движения с пръстите и мускулите на ръцете.

6. От 2 до 6 години – период на развитие на социални навици.

Детето започва да идентифицира себе си и намалява зависимостта му от възрастните. Интересът му се привлича от другите деца, формите на поведение в групата, взаимоотношенията с възрастните и връстниците му. То усвоява маниери на поведение. Поведението на детето леко се променя под влияние на средата на общуване, външния ритъм на живот, който се превръща в потребност. Детето „изпробва” различни роли. През този период интензивно се попива и формира културата.

В Монтесори педагогиката има разработени дидактически пособия за всеки сензитивен период, които подпомагат максималното развитие на съответното сетиво, т.нар. развиваща среда. Главната задача на възпитателя е внимателно да наблюдава всяко дете и да определи в кой сензитивен период е към дадения момент, за да му предложи съответното пособие за работа.
В правилно подредената класна стая детето може да стигне до всяко едно пособие. Няма предмет, който то не може да достигне или пипне. Всички мебели са по-ниски от ръста на децата и възпитателите работят „на колене”, за да са на едно ниво с децата. Всички пособия са единични, така че с всяко едно от тях да работи само едно дете. В случай че и друго дете се интересува от същото пособие, то трябва да почака или да помоли за разрешение да работи заедно с другото дете. След като детето приключи работата си с пособието, то трябва да го върне на мястото му и едва след това то може да се вземе от следващото дете. По този начин у децата се възпитава търпение, уважение към мнението на другите хора и старателност.

 

Ето какво казва Мария Монтесори за общуването с децата.

1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2. Ако детето е често критикувано то се учи да съди хората.

3. Ако често хвалите детето то се учи да оценява.

4. Ако пред детето се демонстрира враждебност то се учи да се бие.

5. Ако сте честни с детето то се учи на справедливост.

6. Ако често се присмиват на детето то става срамежливо.

7. Ако детето живее с чувство за безопасност то се учи да вярва.

8. Ако често унижавате детето то се учи да се чувства виновно.

9. Ако детето среща одобрение то се научава да се отнася добре със себе си.

10.Ако сте снизходителни към детето то се научава да бъде търпеливо.

11.Ако насърчавате детето то придобива увереност.

12.Ако детето живее в дружеска атмосфера и се чувства необходимо то се научава да намира любов.

13.Не говорете лошо за детето дори и в негово отсъствие.

14.Концентрирайте се да развиете доброто в детето и в крайна сметка няма да остане място за лошо.

15.Винаги се вслушвайте и отговаряйте на дете, което се обръща към вас. Уважавайте детето, което е направило грешка но може сега или по-късно да я поправи.

16.Бъдете готови да помогнете на детето, което е в търсене на нещо и да бъдете незабележими за детето, което е намерило всичко.

17.Помагайте на детето да усвоява знания. Правете това като изпълване обкръжаващата среда с грижа, сдържаност, тишина и любов.

18.В общуването с детето винаги се придържайте към добрите маниери, предлагайте им най-доброто на което сте способни.

 

Може би дори не подозирате колко са много, но ето една малка част от влиятелните личности на планетата, които имат Монтесори образование.

 

ИНТЕРНЕТ  И  ИТ:

Лари Пейдж и Сергей Брин - основателите на Интернет търсачката Google.com, са заявявали, много пъти, че времето прекарано в Монтесори е основен фактор за техния успех. Те казват, че Монтесори училището ги е научило да бъдат  целенасочени в откриването на света. Те също така посочват, че образованието Монтесори им е дало свободата да преследват собствените си интереси като им е позволило да "мислят извън кутията".

 Уилям Райт - американски дизайнер на компютърни игри, създател на поредицата игри The Sims – една от най-успешните PC игри в историята.

Райт посочва, че е ползвал Монтесори акцент в създаването на игрите Симс. "Монтесори ме научи на радостта от откритието ... То ми показа, че можете да се интересувате от доста сложни теории, като Питагоровата теорема, да речем, като играете с блокове. SimCity идва направо от Монтесори, ако дадете на хората този модел за изграждане на места, те ще се абстрахират от принципите на градския дизайн.”

 Джефри P. Безос - основател на Amazon.com Inc., най-доминиращият търговец на дребно в Интернет също е посещавал Монтесори училище. По разказ на майка му, младият Джефри е бил толкова погълнат от детайлите на дейностите в негово Монтесори училище, че учителите трябвало да го вдигат от стола му, за да го накарат да върши нови задачи.

Джими Уейлс, съосновател на Wikipedia. Като дете, Уелс е бил запален читател с изключително любопитство. Той приписва това на влиянието на метода на Монтесори, практикуван  в  училището, което е завършил. Според него той прекарал много часове, четейки енциклопедии на World Book.

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“

За ученици в ПЪРВИ клас

1. Подаване на Заявление за прием. Заявлението може да бъде придружено от следните документи:

  • Копие на грамоти, награди, сертификати, снимки от участия в различни инициативи и др. (при наличие на такива).

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща- разговор. (не по-рано от два работни дни след подаването на Заявлението за прием)

3. Среща-разговор с педагогически съветник и представител на училището.

Календар

« септември 2020 »
Пн Чт Ср Вт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30